GEMEENTEBLADGemeente Zwijndrecht – Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Tomatenplein, Zwijndrecht

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

De teamleider beheer openbare ruimte neemt hierbij het volgende verkeersbesluit:1.Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan het Tomatenplein nabij de ingang van nummers 50 - 67 te Zwijndrecht, door het plaatsen van een verkeersbord E06 en onderbord OB309 met daarop het kenteken van de aanvrager model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;2.Dit besluit in werking te laten treden op de dag dat de maatregelen zijn uitgevoerd.en overweegt daartoe het volgende.Wettelijk kaderDit verkeersbesluit is gebaseerd op de artikelen 15, lid 1 en lid 2, artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.Het besluit wordt genomen het beschermen van weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2 lid 1 onder b en d van de Wegenverkeerswet 1994).MandaatBurgemeester en wethouders hebben op 20 september 2022 besloten de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten te mandateren aan de teamleider beheer openbare ruimte.OverlegGelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Politie Eenheid Rotterdam District Zuid-Holland Zuid inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit. Motivering 1.1.De in dit verkeersbesluit genoemde parkeervakken zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zwijndrecht;2.De aanvrager op grond van zijn/haar invaliditeit heeft verzocht om nabij het woonadres een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;3.De aanvraag voldoet aan de criteria zoals de gemeente deze hanteert voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken4.De gemeente van mening is dat mindervalide weggebruikers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen;5.Indien het kenteken veranderd, wordt deze, na het doorgeven daarvan door de aanvrager, op het onderbord aangepast.6.De gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven, indien de aanvrager daarvan verhuist of door andere omstandigheden gelegen in de persoon, niet door aanvrager gebruikt kan worden.7.Er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.2.1.Aangezien verkeersdeelnemers altijd uit moeten kunnen gaan van de aanwezige belijning en bebording wordt de inwerkingtreding van het verkeersbesluit hieraan gekoppeld.Namens burgemeester en wethouders gemeente Zwijndrecht,Dhr. S. van den HoogenTeamleider beheer openbare ruimted.d. 21-11-2023Bezwaar op dit verkeersbesluit Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dat door een brief te sturen aan:het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht t.a.v. Commissie bezwaarschriftenPostbus 15 3330 AA Zwijndrecht.Dit moet gebeuren binnen 6 weken na officiële bekendmaking van het besluit of na de dag van toezending van het besluit aan de aanvrager van dit verkeersbesluit.Uw brief moet tenminste bevatten:Uw naam en adresEen datumEen omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maaktDe reden(en) van uw bezwaarUw handtekening.Voorlopige voorzieningAls u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (= voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:de Voorzieningenrechter van de rechtbankPostbus 70033300 GC Dordrecht.Uw brief moet tenminste bevatten:Uw naam en adresEen datumEen omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt De reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig heeftUw handtekening.Aan een aanvraag om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 184,-- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 365,--. BIJLAGE (locatie)

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zwijndrecht. Bekijk alle Bekendmakingen Zwijndrecht in .

https://zwijndrechtkrant.nl/bekendmakingen-zwijndrecht/

Deel dit bericht:

Redactie Zwijndrechtkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zwijndrechtkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zwijndrecht.

Gerelateerde berichten